راهنمای تلفن های دانشگاه

شماره های تماس:

۶۶۴۷۸۱۵۴

۶۶۴۷۸۲۰۲

۶۶۴۷۸۱۵۷

۶۶۴۶۰۸۸۳

۶۶۴۶۱۱۷۳

۶۶۴۶۱۰۷۷

۶۶۴۰۳۲۸۳

۶۶۹۶۷۰۶۶

 

معاونت آموزشی و پژوهشی

داخلی ۱

 

مدیریت آموزشی

داخلی۲

 

معاونت توسعه مدیریت و منابع

داخلی ۳

 

مدیریت پشتیبانی و امور عمومی

داخلی ۴

 

مدیریت امور مالی

داخلی ۵

 

روابط عمومی

داخلی ۶

 

مدیریت حوزه ریاست

داخلی ۷

 

ارسال نمایر

داخلی ۸

 

دفتر ریاست

داخلی ۹