مراحل کلی ثبت نام در واحد استاد فرشچیان پس از اعلام نتایج

مراحل کلی ثبت نام در دانشگاه آزاد اسلامی واحد هنرهای اسلامی- ایرانی استاد فرشچیان

 

با کلیک بر روی هر مرحله، به صفحه مربوطه هدایت خواهید شد

 

 

 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌

 

‌‌‌‌‌‌‌

 

 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 

 

‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌

 

 

‌‌‌‌‌‌‌