شرایط ورود به دانشگاه استاد فرشچیان

 

شرایط. و شیوه های ورود به دانشگاه آزاد اسلامی استاد فرشچیان، در مقطع کارشناسی پیوسته:

ثبت نام در زمان فراخوان مرکز سنجش و پذیرش

‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌

ثبت نام مستقیم در محل واحد دانشگاهی

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌