مراحل تشکیل پرونده

مراحل تشکیل پرونده و ثبت نام نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹

مراحل ثبت نام پس از مراجعه حضوری

۱

باجه احراز هویت و صدور سند پذیرش

۲

باجه تشکیل پرونده و تحویل مدارک و تحویل وثیقه مدرک اصلی (مختص پذیرفته شدگانی که دارای مدرک موقت و یا گواهی انشایی فارغ التحصیلی قابل قبول هستند)

۳

باجه کنترل وضعیت نظام وظیفه (مختص دانشجویان پسر) و رفع نقص اطلاعات ثبتی

۴

تکمیل چک لیست مراحل ثبت نام و تحویل کلیه مدارک لازم و پرونده در باجه تحویل پرونده و دریافت برگه معرفی جهت انتخاب واحد

۵

مراجعه به کارشناس امور دانشجویی و درخواست کارت دانشجویی