معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

سجاد محمدیارزاده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

1574514710-86182-576.jpg

کلید واژه ها: معاونت توسعه مدیریت، منابع انسانی، دانشجویی، فرهنگی و هنری دانشگاه استاد فرشچیان دانشگاه آزاد اسلامی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی معاون اداری و مالی سجاد محمدیارزاده محمدیارزاده