رئیس دفتر ریاست واحد

رئیس دفتر ریاست واحد

رئیس دفتر ریاست واحد:

وحید میهن پرست

کلید واژه ها: رئیس دفتر دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه استاد فرشچیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد هنرهای اسلامی-ایرانی استاد فرشچیان مسئول دفتر اداره کل حوزه ریاست اداره کل وحید میهن پرست وحید میهن‌پرست میهن پرست میهن‌پرست