فراخوان ثبت خاطرات و دانش کرونایی

فراخوان ثبت خاطرات و دانش کرونایی

کلید واژه ها: آثار کرونا مستندسازی کرونا راه اندازی دفتر مستند سازی آثار کرونا در واحد فرشچیا راه اندازی دفتر مستندسازی آثار کرونا مستندات کرونا دانشگاه هنرهای اسلامی-ایرانی استاد فرشچیان